Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Pracovné právo

  • Príprava pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o hmotnej zodpovednosti
  • Ukončenie pracovného pomeru
  • Zastupovanie zamestnancov
  • Príprava vnútropodnikových smerníc pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení
  • Zastupovanie v súdnych sporoch (v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a pri iných pracovnoprávnych sporoch.
  • Agentúra dočasného zamestnávania
  • Právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov