Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Občianske právo

 • Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv (napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva, darovacia zmluva
 • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Založenie občianskeho združenia
 • Nehnuteľnosti (kúpa, predaj a prenájom
 • Úprava práv k nehnuteľnostiam (zriadenie vecných bremien, záložného práva a iných vecných práv….
 • Spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdom a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku
 • Občianskeho zákonníka
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Autorské právo
 • Právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva