Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Založenie verejnej obchodnej spoločnosti
 • Založenie komanditnej spoločnosti
 • Založenie akciovej spoločnosti
 • Založenie organizačnej spoločnosti
 • Založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby
 • Zmeny v spoločnostiach
 • Rozšírenie a zúženie predmetu podnikania
 • Zmena sídla
 • Zmena štatutárneho orgánu
 • Zmena prokuristu
 • Predaj spoločnosti
 • Zmena právnej formy
 • Prevod obchodného podielu
 • Likvidácia spoločnosti
 • Zastupovanie pred obchodným registrom, živnostenskými a daňovými úradmi
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • Vypracovanie právnych rozborov
 • Spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • Vypracovanie právnych rozborov
 • Spisovanie žalôb a iných podaní
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka
 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania a zastupovanie v konkurznom konaní
 • Podávanie návrhov na začatie exekučného konania a zastupovanie exekučnom konaní
 • Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva